Algemene controle en inspectievoorwaarden

English

De voorwaarden zijn tot stand gekomen onder auspiciën van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Vereniging van Onafhankelijke Controlebedrijven en Graanfactors, mede handelend onder de naam "Verocog", gevestigd te Rotterdam.

Inhoudsopgave:

Artikel 1: Toepasselijkheid
Artikel 2: Begripsbepalingen
Artikel 3: Aanbiedingen
Artikel 4: Prijzen
Artikel 5: Betaling
Artikel 6: Retentie en pandrecht
Artikel 7: Werktijden
Artikel 8: Monsterbehandeling
Artikel 9: Beëindiging
Artikel 10: Overmacht
Artikel 11: Afgifte van rapporten en certificaten
Artikel 12: Aansprakelijkheid
Artikel 13: Vrijwaring
Artikel 14: Derdenbeding
Artikel 15: Kennisgeving van schade en verjaring
Artikel 16: Toepasselijk recht en jurisdictie
Artikel 17: Slotbepaling