Profiel

De VEReniging van Onafhankelijke COntrolebedrijven en Graanfactors (kortweg: VEROCOG) is opgericht op 20 februari 1980. De VEROCOG is een vereniging met 6 leden; deze leden zijn in Nederland gevestigde bedrijven, die controlewerkzaamheden uitvoeren en / of actief zijn in de graanfactorij en graanexpeditie.
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat uit tenminste drie personen bestaat; in de praktijk bestaat het bestuur momenteel uit 4 leden. De bestuursleden hebben in principe een management- / directiefunctie bij één van de ledenbedrijven van de VEROCOG. De VEROCOG stelt zich ten doel de behartiging van de belangen van haar leden in de meest ruime zin van het woord. Zij doet dit onder meer door:
 • het bevorderen van overleg en samenwerking tussen de leden
 • het verstrekken van advies en voorlichting aan de leden
 • het plegen van overleg over Collectieve Arbeidsovereenkomsten met vakorganisaties
 • het ondersteunen van leden in zaken betreffen het controlebedrijf, de graanfactorij of de graanexpeditie, waaronder begrepen het voeren van rechtsgedingen en arbitrages
 • overleg en samenwerking met andere ondernemersorganisaties
 • overleg met overheidsinstanties
 • het vertegenwoordigen van leden in colleges, waarvan het werk verband houdt met de activiteiten van de leden
 • het bevorderen van een goede behandeling van lading
 • het verlenen van medewerking aan maatregelen die er op zijn gericht dat voldoende vakbekwame controleurs beschikbaar zijn
 • het bewerkstelligen van goede handels-, vervoers-, over- en opslag-, evenals verzekeringsvoorwaarden
 • het oprichten en in stand houden van fondsen die bevorderlijk kunnen zijn voor het verwezenlijken van voornoemde doeleinden.
Lid kunnen worden bedrijven die het controlebedrijf dan wel branche gebonden activiteiten uitoefenen en beschikken over een accreditatie volgens NEN ISO 17020 dan wel over een ISO-9000 certificatie dan wel over een OHSAS 18001 certificatie, telkens met een voor de sector passende scope van verrichtingen. Kandidaat leden, waarvoor de verwachting is gewettigd dat zij binnen een jaar aan deze eisen zullen voldoen, kunnen voor het lidmaatschap in aanmerking komen. Aanvragen tot toelating dienen schriftelijk tot de secretaris van de vereniging te worden gericht. De aanvraag moet vergezeld gaan van een aanbeveling van tenminste twee leden van de vereniging.